برآورد نسبت پوشش ریسک، وزن بهینه و اثرات سرریز نوسان در بازار سهام ایران، آمریکا، ترکیه و امارات

ساخت وبلاگ

اطلاعات در مورد نسبت پوشش ریسک بهینه، وزن بهینه پرتفوی دارایی ها، شدت و جهت تاثیر شوک و نوسانات بر بازارهای مالی برای سرمایه گذاری، سیاست، مدیریت ریسک و توسعه بازارهای مالی مهم است. در این مطالعه، برای بررسی نسبت پوشش ریسک، وزن بهینه دارایی و سرریز نوسان در بازارهای سهام ایران، ایالات متحده، ترکیه و امارات، مدل چند متغیره GARCH با استفاده از داده‌های هفتگی شاخص سهام از 15 دسامبر 2008 تا 10 آوریل برآورد شده است.، 2017. استقلال بورس ایران از سایر بازارها به دلیل نوسانات نسبتاً پایین بازار سهام ایران و همبستگی ناچیز بین بازار ایران و سایر بازارها است، بنابراین نسبت ریسک ریسک و وزن بهینه دارایی ها بین بازار سهامکشورهای مورد مطالعه و ایران پایین است. همچنین نتایج حاکی از تأثیر قابل توجه ARCH و GARCH خود بر بازار سهام این کشورها است. اقتصاد ایالات متحده نسبتاً بزرگ است، بنابراین سایر بازارها آنطور که انتظار می رود تأثیر قابل توجهی بر این بازار ندارند. بیشتر مقادیر ویژه ماتریس اثرات ARCH و GARCH کمی کوچکتر از واحد بوده است که نشان می دهد ثبات نسبی در این بازارها در برابر شوک و نوسانات داخلی و خارجی پایین بوده است.

کلید واژه ها

منابع

ابونوری، اسمعیل و عبداللهی، رضا (1390). ارتيباط تخصيص زاري. مردمی. ﻜﺎﻳﻜ و ﻳﻜﺮﻳﻚ در ﻳﻚ ﻣﺪل ﭼﻴﺰﻳﺎرچ ﭼ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺘﻐﻐﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ . دوره 4، شماره 14، 61-79.

ابونوری، اسمعیل و عبداللهی، رضا (1391). شرکت های مختلف بازارهای مختلف با استفاده از مدل گارچ چندمتغیره:. مجله تحقیقات مالی، دوره 14، شماره 1، 1-16.

ابونوری، اسمعیل، رضا عبداللهی و حمزه، مصطفی (1391). ارزیابی پویایی های رابطه بین ارز و شاخص سهام بورس تهران با استفاده از مدل گارچ دومتغیره. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 65، 65-86.

سید حسینی، سید محمد و ابراهیمی، سید بابک (1392). مي‌توان گفت از چندين انتفاضه از ميل‌هاي GARCHمتغيره. ماولى: ايران، اِمرات و ناشى از نفت. دوره 6، شماره 21، 137-157.

علمی، زهرا، ابونوری، اسمعیل، راسخی، سعید و شهرازی، محمدمهدی (1393). اثر شکستهای ساختاری در نوسانات بر انتقال تکانه و سریز نوسان میان بازارهای طلا و سهام ایران. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، دوره 8، شماره 2، 57-73.

فلاحی، فیروز، حقیقت، جعفر، صنوبر، ناصر و جهانگیری، خلیل (393). بررسی همبستگی بین تالطم بازار سهام، ارز و سکه در ایران با استفاده از مدل DCC-GARCH. فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی ، دوره 14، شماره 52، 123-147.

مشایخ، شهناز و جعفری، محبوبه (1385). بازار مالی ایران در مقایسه با بازارهای جهان. مجله حسابدار ، شماره 180، 32-41.

Baba, Y., Engle, R. F., Kraft. D., & Kroner, K. (1990). Multivariate simultaneous generalized ARCH unpublished manuscript. University of Califoia and San Diego. Working Paper.

Billio, M., Caporin, M., Frattarolo, L., & Pelizzon, L. (2016). Networks in risk spillovers: a multivariate GARCH perspective. Working Paper Department of Economics. Ca’ Foscari University of Venice, 1-49.

Bollerslev, T., Engle, R., & Wooldridge, J. (1988). A capital asset pricing model with time-varying covariances. Joual of Political Economy , 96, 31-116.

Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroscedasticity. Joual of Econometrics , 31, 307-327.

Boudoukh, J., Richardson, M., & Whitelaw, R. (1994). A tale of three schools: insights on autocorrelations of short-horizon stock retus. The Review of Financial Studies , 7(3), 539-573.

Borovkova, S. A., & Lopuhaa, H. P., Spatial GARCH: A spatial approach to multivariate volatility modeling (November 9. 2012). Available at SSRN: https://ss.com/abstract=2176781 or http://dx. doi.org/10. 2139/ss. 2176781.

Diebold, F. X., & Yilmaz, K. (2012). Better to give than to receive: predictive directional measurement of volatility spillovers. Inteational Joual of Forecasting , 28, 57–66.

Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroskedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica , 50(4), 987–1007.

Engle, R. F., Lilien, D. M., & Robins, R. P. (1987). Estimating time varying risk premia in the term structure: The ARCH-M model. Econometrica: Joual of the Econometric Society , 391-407.

Engle, R. F., & Kroner, K. (1993). Multivariate simultaneous generalized ARCH. Discussion paper, 89-57r.

Engle, R. F., & Kroner, K. (1995). Multivariate simultaneous generalized ARCH. Econometric Theory , 11(1), 122-150.

Glick, R., & Rose, A. K. (1999).contagion and trade: Why are currency crises regional? Joual of Inteational Money and Finance , 18(4), 603-617.

Jouini, J., & Alshogeathri, M. (2017). Linkages between equity and global food markets: New evidence from including structural changes. Finance a úvěr-Czech. Joual of Economics and Finance , 67(3), 166-198. Не удалось загрузить все результаты. ПовторитьПовторная попытка…

کانگ، اس. اچ.، چئونگ، سی، و یون، اس. ام. (2013). سرریزهای نوسانات درون روزی بین شاخص های لحظه ای و آتی: شواهدی از بازار سهام کرهPhysica A, 392, 1795-1802.

کانگ، اس. اچ.، مک آیور، آر.، و یون، اس. ام. (2017). اثرات سرریز پویا در بین نفت خامفلز گرانبها. و بازارهای آتی کالاهای کشاورزی. اقتصاد انرژی ، 62، 19-32.

کلر، تی ای.، کوزیک، جی آر، و کورتنی، ام. ای. (2007). نزدیک شدن به گذار به بزرگسالی: نمایه های متمایز نوجوانانی که از سیستم رفاه کودک پیر می شوند. بررسی خدمات اجتماعی، 81 (3)، 453-484.

کینگ، آر. جی.، و لوین، آر. (1993). واسطه گری مالی و توسعه اقتصادی. واسطه گری مالی در ساخت اروپا ویرایش های: سی. مایر و ایکس ویوز. لندن: مرکز تحقیقات سیاست اقتصادی، 156-189.

Kroner, K. F., & Sultan, T. (1993). توزیع های متغیر با زمان و پوشش ریسک پویا با معاملات آتی ارز خارجی. مجله تحلیل مالی و کمی، 28 (4)، 535-551.

مک کینون، آر آی (1973). پول و سرمایه در توسعه اقتصادیواشنگتن. دی سی، موسسه بروکینگز.

محمدی، ح.، و تن. Y. (2015). سرریز بازده و نوسانات در سراسر بازارهای سهام در سرزمین اصلی چین. هنگ کنگ و ایالات متحده. اقتصاد سنجی ، 3، 215-232.

Ng، V. K.، & Kroner، K. F. (1998). مدل سازی حرکت نامتقارن بازده داراییبررسی مطالعات مالی، 11 (4)، 817-844.

تاستان، ح (1385). تخمین همبستگی های شرطی متغیر با زمان بین بازار سهام و ارز. Physica A , 360, 445-458.

وانگ، اچ (2012). یک مطالعه تجربی در مورد پیوندهای بورس بین بازارهای چین و غربگروه آمار، دانشگاه اوپسالا.

ورثینگتون، ا.، و هیگز، اچ (2004). انتقال بازده سهام و نوسانات در بازارهای توسعه یافته و نوظهور آسیا: تجزیه و تحلیل GARCH چند متغیره. مجله بین المللی مالی و اقتصاد، 9، 71-80.

فارکس کاران ایران...
ما را در سایت فارکس کاران ایران دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : ديناروند فهيمه بازدید : 36 تاريخ : شنبه 20 خرداد 1402 ساعت: 1:34